საქართველოში გამოყენებული აღრიცხვასა და ანგარიშგების მეთოდის საერთაშორისო სტანდარტებთან მისადაგება

საქართველოში გამოყენებული აღრიცხვასა და ანგარიშგების მეთოდის საერთაშორისო სტანდარტებთან მისადაგება

 

ბიზნეს-გეგმის მეთერთმეტე განყოფილების (ფინანსური გეგმა) დამუშავების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს ის გარემოება, რომ საერთაშორისო სტანდარტებით აღიარებული ხარჯებისა და ამ ხარჯების მუხლებსა და საქართველოს საგადასახადო

 

კოდექსით (სსკ) აღიარებულ შემოსავლებისა და გამოსაქვით ხარჯებს შორის დღემდე არსებობდა განსხვავებები.

ქვემოთ მოგვყავს ეს განსხვავებები3.

 

მოგების გადასახადის აღრიცხვა

 

სხვაობა სააღრიცხვო და საგადასახადო მოგებას შორის

 

საწარმოებმა საანგარიშგებო პერიოდის განმავლოვაში სააღრიცხვო პოლიტიკა უნდა წარმართონ ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) მოთხოვნების შესაბამისად. ამავდროულად ჩვენი საგადასახადო კანონმდებლობა არ ემთხვევა ფასს-ის მოთხოვნებს. საგადასახადო კანონმდებლობა საწარმოთა მოგების გადასახადით დაბეგვრის მიზნებისათვის იყენებს შემოსავლებისა და ძირითადად კი ხარჯების გამოთვლის თავისებურ დებულებებს, რომელსაც საწარმოთა ფასს-ის მიხედვით გამოთვლილ სააღრიცხვო მოგებისაგან განსხვავებულ დასაბეგრ მოგებამდე მივყევართ. შესაბამისად განსხვავებულია მოგების გადასახადის მოცულობა.

 

 

ფასს-ით                                          სსკ-iT

 

(+) Semosavlebi

 

 

saaRricxvo Semosavali

daricxvis meTodiT

sagadasaxado Semosavali

sakaso meTodiT, daricxvis meTodiT

 

 

(-) xarjebi

 

 

 

saaRricxvo xarji

 

periodizaciis principiT yvela  faqtiuri  xarji

sagadasaxado xarji

 

xarjebis SezRudulad ariareba

 

 

 

 

 

 

= mogeba (zarali)

 

 

saaRricxvo mogeba (zarali)

 

saaRricxvo Semosavalebs

gamoklebuli saaRricxvo xarji

sagadasaxado mogeba (zarali)

 

sagadasaxado Semosavalebs

gamoklebuli sagadasaxado xarji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი «კავკასია». ბიზნესის განვითარების და დასაქმების პილოტური პროგრამა USAID, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პროექტი.

 

 

სააღრიცხვო მოგება არის საანგარიშგებო პერიოდის წმინდა მოგების ან ზარალის თანხა საგადასახადო ხარჯის გამოქვითვამდე;

საგადასახადო (დასაბეგრი) მოგება (საგადასახადო ზარალი) არის საგადასახადო კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად განსაზღვრული საანგარიშგებო პერიოდის მოგება (ზარალი), რომლის მიხედვითაც ხდება გადასახადის გადახდა (დაბრუნება);

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით საწარმოს დაბეგვრის ობიექტია დასაბეგრი მოგება. იგი განისაზღვრება, როგორც სხვაობა გადასახადის გადამხდელის ერთობლივ შემოსავალსა და საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვების თანხებს შორის. ამასთან, ერთობლივ შემოსავალში ჩაითვლება ყველა ის შემოსავალი, რომელიც გავლენას ახდენს გადასახადის გადამხდელის მოგებაზე, მათ შორის უსასყიდლოდ მიღებული ქონებისა და ფულადი სახსრების სახით, გარდა დაბეგვრისაგან განთავისუფლებული შემოსავლებისა.

ერთობლივი შემოსავალიდან გამოიქვითება ყველა ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მის მიღებასთან, გარდა ძირითად საშუალებათა შეძენის, დადგმისა და სხვა კაპიტალური ხარჯებისა, როდესაც არ არსებობს ამ კოდექსის 183-ე მუხლის მე-13 ნაწილით გათვალისწინებული ძირითად საშუალებათა ღირებულების სრულად გამოქვითვის შემთხვევები. აგრეთვე იმ ხარჯების გარდა, რომლებიც არ ექვემდებარება გამოქვითვას საგადასახადო კოდექსის 178-ე მუხლისა და სხვა მუხლების დებულებათა თანახმად.

საგადასახადო კოდექსი ადგენს ხარჯებს, რომლებიც არ შეიძლება გამოიქვითოს. ამასთან, გარკვეული ხარჯების მიმართ იყენებს შეზღუდვას ან გამოქვითვის თავისებურ განრიგს.

საგადასახადო ხარჯი (საგადასახადო შემოსავალი) საანგარიშგებო პერიოდის მოგების ან ზარალის განსაზღვრისას გამოყენებული მიმდინარე და გადავადებული გადასახადების მთლიანი თანხა.

მაგალითი კომპანიამ 2005 წელი დაასრულა 300,000 ლარი შემოსავლებით, რომელიც აღიარებულია დარიცხვის მეთოდით. ხარჯებმა შეადგინა 178,000 ლარი, სააღრიცხვო მოგება უდრის (300,000 -178,000) 122,000 ლარს. დავუშვათ, საგადასახადო კოდექსის მოთხოვნების გათვალისწინებით ხარჯებმა შეადგინა 156,000 ლარი, საგადასახადო მოგებამ შეადგინა (300,000 -156,000) 144,000 ლარი, მოგების გადასახადი იქნება:

 

სააღრიცხვო მოგებით              122,000 X 20 % = 24,400

 

საგადასახადო მოგებით              144,000 X 20 % = 28,800

 

სხვაობა                                                                      + 4,400 ლარი

 

როგორ უნდა მოხდეს წარმოშობილი განსხვავების კორექტირება?

ფასს-ი განმარტავს, რომ არსებობს ორი სახის განსხვავება: დროებითი და მუდმივი. დროებითი განსხვავებებია _ განსხვავებები ფასს-სა და საგადასახადო კოდექსს შორის, რომლებიც იწვევენ განსხვავებებს სააღრიცხვო და საგადასახადო მოგებაში. ეს განსხვავებები კომპენსირდება მომავალ საანგარიშგებო პერიოდში. მაგალითად, ფასს-ი მიმდინარე პერიოდში ხარჯებად არიარებული საეჭვო ვალებთან დაკავშირებული

 

გამოქვითვები საგადასახადო მიზნებიდან გამომდინარე აღიარდება ხარჯებად მომავალ წელს.

მუდმივი განსხვავებებია _ განსხვავებები ფასს-სა და საგადასახადო  კოდექსს შორის, რომლებიც იწვევენ განსხვავებებს სააღრიცხვო და საგადასახადო მოგებაში და მათი კომპენსაცია მომავალში არ ხდება. მაგალითად, ფინანსურ აღრიცხვაში სრული სიდიდით აღიარებული რემონტის, მივლინების, წარმომადგენლობითი ხარჯების სიდიდესა და ამავე ხარჯების ზღვრულ საგადასახადო სიდიდეს შორის წარმოშობილი სხვაობა მომავალში არ დაკორექტირდება. უფრო მეტიც, არაეკონომიკური დანიშნულების ხარჯები საერთოდ არ ექვემდებარება საგადასახადო გამოქვითვას, ანუ არ აღიარდება საგადასახადო ხარჯად.

სააღრიცხვო მოგებასა და საგადასახადო მოგებას შორის წარმოქმნილი დროებითი სხვაობა წარმოადგენს გადავადებულ საგადასახადო მოგებას. ის შეიძლება იყოს ვალდებულების, ან აქტივის სახით:

– როდესაც საგადასახადო მოგება აღემატება სააღრიცხვო მოგებას, წარმოიშვება დროებითი სხვაობა, რომლის კომპენსაცია მოხდება მომავალში და ასეთი სხვაობა წარმოადგენს აქტივს. ფასს 12 ასეთ აქტივებს უწოდებს გადავადებულ საგადასახადო აქტივებს და განმარტავს მას, როგორც: ,,შემოსავლებიდან გადასახადების ის ნაწილი, რომლის დაბრუნებაც უნდა მოხდეს მომავალ საანგარიშგებო პერიოდში’’;

– როდესაც სააღრიცხვო მოგება აღემატება საგადასახადო მოგებას, წარმოიშვება დროებითი სხვაობა, რომელიც გადახდილი იქნება მომავალ საანგარიშგებო პერიოდში და ასეთი სხვაობა წარმოადგენს ვალდებულებას. ფასს-ი ასეთ სხვაობებს უწოდებს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებებს და განმარტავს მას, როგორც დასაბეგრი დროებითი სხვაობა, რომელიც გადახდილი უნდა იქნეს მომავალი საანგარიშგებო პერიოდის შემოსავლებიდან.

მუდმივი განსხვავებებით გამოწვეული სხვაობა სააღრიცხვო და საგადასახადო მოგების გადასახადებს შორის ცვლის მოგების გადასახადის ხარჯს. ამ დროს გადავადებული მოგების გადასახადის არიარება არ ხდება.

გადავადებული საგადასახადო მოგების აქტივების აღსარიცხავად გამოიყენება ანგარიში 2340 ,,გადავადებული საგადასახადო მოგების აქტივები’’.

გადავადებული საგადასახადო მოგების ვალდებულება აისახება ანგარიშზე 4210

,,გადავადებული მოგების გადასახადი’’. სააღრიცხვო მოგების გადასახადის აღსარიცხავად გამოიყენება ანგარიში 9210 ,,მოგების გადასახადი’’, საგადასახადო მოგების აღსარიცხავად კი ანგარიში 3310 ,,გადასახდელი მოგების გადასახადი’’.

წარმოშობილი გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი აისახება გატარებით:

 

დებეტი 2340 გადავადებული საგადასახადო მოგების აქტივი

(სხვაობა          სააღრიცხვო და საგადასახადო მოგების გადასახადებს შორის) დებეტი 9210 მოგების გადასახადი

(სააღრიცხვო მოგების შესაბამისად)

 

კრედიტი 3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი

(საგადასახადო მოგების შესაბამისად)

 

ჩვენს მაგალითში წარმოიშვა გადავადებული საგადასახადო მოგების აქტივი, რაც აისახება შემდეგი გატარებით:

 

დებეტი 2340 გადავადებული საგადასახადო მოგების აქტივი

4400

დებეტი 9210 მოგების გადასახადი                         24,400

 

კრედიტი 3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი 28,800

წარმოშობილი გადავადებული მოგების გადასახადის ვალდებულება აისახება გატარებით:

 

დებეტი 9210 მოგების გადასახადი

(სააღრიცხვო მოგების შესაბამისად)

 

კრედიტი 3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი

(საგადასახადო მოგების შესაბამისად)

 

კრედიტი 4210 გადავადებული მოგების გადასახადი

(სხვაობა          სააღრიცხვო და საგადასახადო მოგების გადასახადებს შორის)

 

სააღრიცხვო მოგების დაყვანა საგადასახადო მოგებაზე

 

საწარმოები სააღრიცხვო მოგების განსაზღვრას ახდენენ ფასს-ის პრინციპებით გაანგარიშებული მოგების მიხედვით, ხოლო ბიუჯეტში გადასახდელი მოგების გადასახადის დასაბეგრ სიდიდეს წარმოადგენს საგადასახადო მოგება, ანუ მოგება, რომელიც გაანგარიშებულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (სსკ) მოთხოვნებით. რამდენადაც საგადასახადო კოდექსის მოთხოვნები რიგ საკითხებში არ ემთხვევა სააღრიცხვო პრინციპებს, ამდენად წარმოიშვება ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული მოგება/ზარალის კორექტირების აუცილებლობა _ სააღრიცხვო მოგების დაყვანა საგადასახადო მოგებაზე.

ვნახოთ რა განსხვავებები არსებობს შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარებაში ფინანსურ და საგადასახადო აღრიცხვაში

 1. შემოსავლები რეალიზაციიდან სსკ საკასო ან დარიცხვის მეთოდი.

ფასს  დარიცხვის მეთოდით, როდესაც საქონლის ფლობას-თან დაკავშირებული

ყველა მნიშვნელოვანი რისკი და სარგებელი გადადის მყიდველზე.

 

 

2.        სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ადაფასებით მიღებული მოგება ან

ზარალი

 

სსკ სასაქონლო_მატერიალური მარაგების აღრიცხვისას გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს დეფექტური ან მოძველებული და მოდიდან გამოსული საქონელი, რომლის რეალიზაციაც შეუძლებელია მის წარმოებაზე გაწეულ ხარჯებზე (შეძენის ფასზე) მეტ ფასად, შეაფასოს მათ წარმოებაზე გაწეულ ხარჯებზე ან შეძენის ფასზე უფრო ნაკლები ამ საქონლის შესაძლო სარეალიზაციო ფასით (მუხლი 208, პუნქტი 5).

 

ფასს შეფასება ხდება თვითღირებულებასა  და  ნეტო  სარეალიზაციო ღირებულებას შორის უმცირესი ღირებულებით.

 

3.        ძირითადი საშუალებების ცვეთის და არამატერიალური აქტივების

ამორტიზაციის ხარჯი

 

სსკ      კოდექსში განსაზღვრული ნორმების მიხედვით (მუხლი 183, პუნქტი 3).

ფასს   ფასს-ში განსაზღვრული მეთოდებისა და ნორმების გამოყენებით.

 

 

4.        ძირითადი საშუალებების გასვლიდან მიღებული ზარალი

 

სსკ  ჯგუფურ  ცვეთას  დაქვემდებარებული  ძირითადი  საშუალებების  გაყიდვისას, მათი ღირებულება ჩამოიწერება ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსიდან და ზარალის აღიარება არ ხდება, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომელიც გაიღება ჯგუფში შემავალი ყველა ძირითადი საშუალების გაყიდვით ან როდესაც ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 1,000 ლარზე ნაკლები რჩება (მუხლი 183, პუნქტი 8 და 9).

ფასს ზარალის აღიარება ხდება ყოველი კონკრეტული ძირითადი საშუალების გასვლით.

 

 

5.        ძირითადი საშუალებების გასვლიდან მიღებული მოგება

 

სსკ  ჯგუფურ  ცვეთას  დაქვემდებარებული  ძირითადი   საშუალებების  გაყიდვისას მთელი თანხა ჩამოიწერება ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსიდან გასაყიდი ფასით და მოგების აღიარება არ ხდება. თუ საგადასახადო წლის განმავლობაში ჯგუფის ძირითად საშუალებათა რეალიზაციიდან ამონაგები თანხა გადააჭარბებს ჯგუფის ღირებულებით ბალანსს წლის ბოლოსათვის, მაშინ მოგება აღიარდება ამ ნამეტი თანხით (ნამეტი თანხა ჩაითვლება ერთობლივ შემოსავალში) და ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლდება (მუხლი 183, პუნქტი 7).

ფასს მოგების აღიარება ხდება ყოველი კონკრეტული ძირითადი საშუალების ნარჩელ საბალანსო ღირებულებაზე მეტი თანხით გაყიდვისას.

 

6.        საეჭვო ვალების კორექტირება

 

სსკ უიმედო ვალების გამოქვითვა დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დავალიანება ჩამოწერილია და ასახულია გადასახადის გადამხდელის საბუღალტრო ანგარიშგებაში (მუხლი 180, პუნქტი 2).

ფასს საეჭვო ვალი, როგორც ხარჯი აისახება დებიტორული დავალიანების კონტრააქტიურ ანგარიშთან (ანგარიში 1415) კორესპონდენციით და არ აკლდება დებიტორულ დავალიანებას, ვიდრე დავალიანება უიმედო არ გახდება.

 

7.        რემონტის ხარჯები

 

სსკ ხარჯებში ჩამოიწერება ყოველწლიურად, საანგარიშო წლის წინა წლის ბოლოსათვის ძირითად საშუალებათა ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის 5 %-მდე ოდენობის თანხა, რემონტის ხარჯების დასაფარავად გაწეული დანარჩენი თანხა კი ზრდის ჯგუფის ღირებულებითი ბალანს (მუხლი 184).

ფასს რემონტის ხარჯებს მიეკუთვნება ის ნაწილი, რომელიც უზრუნველყოფს აქტივის ამოსავლი ნორმატიული მწარმოებლობის აღდგენას და შენარჩუნებას. რემონტის დანარჩენი ხარჯები, რომლებიც ზრდის ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადას, მის მწარმოებლურობას და უზრუნველყოფს მეტი ეკონომიკური სარგებლის მიღებას, ვიდრე ნორმატიული მწარმოებლურობის პირობებში, ზრდის ძირითადი საშუალების ღირებულებას.

 

8.        წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

სსკ       წარმომადგენლობითი           ხარჯები           ეკონომიკური            საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისათვის გამოიქვითება არა უმეტეს საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავლის 1 პროცენტის ოდენობით (მუხლი 185).

ფასს             ხარჯად აღიარდება სრული სიდიდით.

 

 

9.        გეოლოგიური კვლევებისა და ბუნებრივი რესურსების მოპოვების მოსამზადებელი მომსახურების ხარჯები და მათი ექსპლუატაციის უფლების შეძენასთან

დაკავშირებულ ხარჯები

 

სსკ ხარჯები გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან თანდათანობით საამორტიზაციო ანარიცხების სახით სსკ-ს 183-ე მუხლის მე-3 ნაწილის პირველი ჯგუფის ძირითად საშუალებათა ცვეთის ნორმის მიხედვით ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის მიხედვით და აღირიცხება ცალკე ჯგუფად (მუხლი 188).

ფასს ხარჯად აღიარდება ერთბაშად იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც ის ფაქტიურად იქნა გაწეული ან აღიარდება აქტივის სახით, თუ იგი აკმაყოფილებს აქტივად აღიარების კრიტერიუმებს. აღნიშნული ტიპის კაპიტალიზებული დანახარჯები ამორტიზაციას ექვემდებარება საწარმოს თვალსაზრისით დადგენილი ვადიდან გამომდინარე.

 

10.      სესხით სარგებლობის ხარჯები

 

სსკ კრედიტისათვის (სესხისათვის)  გადახდილი  ან/და  გადასახდელი პროცენტები გამოიქვითება არა უმეტეს კრედიტის (სესხის) წლიური 24 პროცენტის ფარგლებში, შესაბამისი პერიოდის პროპორციით (მუხლი 179, პუნქტი 1).

ფასს   საპროცენტო ხარჯები მთლიანად აღიარდება პერიოდის ხარჯად.

 

 

11.      საურავები და ჯარიმები

 

სსკ ბიუჯეტში შეტანილი ან შესატანი სანქციების თანხები (საურავები და ჯარიმები) არ გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლებიდან (მუხლი 190).

 

ფასს ბიუჯეტში შეტანილი ან შესატანი სანქციების თანხები (საურავები და ჯარიმები) აღიარდება ხარჯებად.

 

 

12.      აქტივების უსასყიდლოდ ან შემცირებული ფასით მიწოდება

 

სსკ აქტივების უსასყიდლოდ ან თვითღირებულებაზე ნაკლები ფასით მიწოდებისას მიმწოდებელი პირის მოგება განისაზღვრება, როგორც დადებითი სხვაობა მიწოდებული აქტივების საბაზრო ფასსა და ამ კოდექსის 211-ე მუხლის მიხედვით განსაზღვრულ აქტივების ღირებულებას შორის. . ი. ამ ოპერაციით მიღებული ფინანსური შედეგი განისაზღვრება მიწოდებული ქონების საბაზრო ფასსა და ამ აქტივის ღირებულებას შორის არსებული სხვაობით (მუხლი 210, პუნქტი 4).

ფასს   ამ ოპერაციით მიღებული ფინანსური შედეგი აღიარდება ზარალად.

 

 

13.      არაეკონომიკურ საქმიანობაზე გაწეული ხარჯები

 

სსკ ის ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებული  არ  არის  ეკონომიკურ საქმიანობასთან არ გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან, გარდა ამ კოდექსის 186-ე მუხლით გათვალისწინებული თანხისა (მუხლი 178).

ფასს   აღიარდება პერიოდის ხარჯად.

 

 

14.      გართობაზე გაწეული ხარჯები

 

სსკ გართობაზე გაწეული ხარჯები არ ექვემდებარება გამოქვითვას ერთობლივი შემოსავლიდან (მუხლი 178).

ფასს   აღიარდება პერიოდის ხარჯად.

 

 

 1. საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე გაცემული შეწირულობის  თანხები სსკ           ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითება საწარმოს მიერ საქველმოქმედო

ორგანიზაციებზე გაცემული შეწირულობის თანხა, მაგრამ არა უმეტეს ერთობლივი შემოსავლიდან ამ კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვების (ამ მუხლით გათვალისწინებული გამოქვითვების გარეშე) შემდეგ დარჩენილი თანხის 8 პროცენტისა (მუხლი 186).

ფასს   მთლიანად აღიარდება პერიოდის ხარჯად.

 

 

16.      ნებაყოფლობითი და მაგროვებადი დაზღვევა

 

სსკ მაგროვებადი და დაბრუნებადი ხასიათის ხელშეკრულებათა მიხედვით გადახდილი სადაზღვევო შენატანები არ ექვემდებარება გამოქვითვას ერთობლივი შემოსავლიდან (მუხლი 187).

ფასს   აღიარდება პერიოდის ხარჯად.

 

17.      მივლინების ხარჯები

 

სსკ აღიარდება საგადასახადო ხარჯად საქართველოს  ფინანსთა  სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ნორმის ფარგლებში (საქართველოს შიგნით მივლინებისას მივლინების სადღეღამისო ნორმა განისაზვრება 15 ლარით).

ფასს   მთლიანად აღიარდება პერიოდის ხარჯად.

 

 

18.      სამეცნიერო-კვლევითი საპროექტო და საცდელ საკონსტრუქტორო

მომსახურების ხარჯები

 

სსკ გამოქვითვას ექვემდებარება ერთობლივი შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული სამეცნიერო _ კვლევითი, საპროექტო და საცდელ _ საკონსტრუქტორო მომსახურების ხარჯები, გარდა ძირითად საშუალებათა შეძენასა და დადგმაზე  გაწეული, აგრეთვე სხვა კაპიტალზირებადი ხარჯისა (მუხლი 182).

ფასს სამეცნიერო _ კვლევითი სამუშაოების დანახარჯები გაწევისთანავე აისახება ხარჯის სახით, ხოლო საცდელ-საკონსტრუქტორო მომსახურების დახარჯები გაწევისთანავე აისახება ხარჯის სახით ან აღიარდება აქტივის სახით, თუ იგი აკმაყოფილებს აქტივად აღიარების კრიტერიუმებს. აქტივად აღიარება კი სააღრიცხვო და საგადასახადო მოგებას შორის სხვაობას განაპირობებს.

 

 

19.      გასული წლების ზარალის დაფარვა

 

სსკ საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვების გადამეტება ერთობლივ შემოსავალზე გადაიტანება ხუთ წლამდე ვადით და დაიფარება მომავალი პერიოდების ერთობლივი შემოსავლების ხარჯზე (მუხლი 192).

ამრიგად, წინა წლებში მიღებული ზარალის ჩამოწერა შეზღუდულია _ მომავალ პერიოდებში მისაღები შემოსავლების ხარჯზე დაიფარება მხოლოდ ის ზარალი, რომელიც მიღებულია ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.

საგადასახადო კოდექსით წინა წლების დაუფარავი ზარალი შემოსავლებიდან გამოიქვითება საანგარიშგებო პერიოდში მიღებული მოგების ფარგლებში, დარჩენილი თანხა ანალოგიურად ჩამოიწერება მომავალ წლებში.

 

ფასს საანგარიშგებო პერიოდის დასაბეგრ მოგებას არ აკლდება წინა წლების დაუფარავი ზარალი და ის იბეგრება მოგების გადასახადით.

 

ფასს-ის შესაბამისად განსაზღვრული მოგება/ზარალი _ ითვალისწინებს საანგარიშგებო პერიოდში მიღებულ ფინანსურ შედეგს, რომელიც განისაზღვრება ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, ყოველგვარი საგადასახადო შეზღუდვების გარეშე. ეს ის სიდიდეა, რომელიც შემდომში დაყვანილი უნდა იქნეს საგადასახადო მოგებაზე ანუ დაკორექტირდეს საგადასახადო კანონმდებლობის გათვალისწინებით _ ხარჯების შეზღუდული აღიარებით.

საგადასახადო მოგების დასაანგარიშებლად საჭირო კორექტირებები _ ჩამოთვლილია ის მუხლები, როლებიც საგადასახადო კოდექსისაგან განსხვავებულად იქნენ დაანგარიშებულნი. ეს მაჩვენებლები აისახება შემდეგ სვეტებში: A სვეტში _

 

შემოსავლები და ხარჯები საგადასახადო კოდექსის მიხედვით; B სვეტში _ შემოსავლები და ხარჯები ფასს-ის მიხედვით; C სვეტში _ ჩაიწერება მაკორექტირებელი თანხა _ A სვეტის და B სვეტის ალგებრული ჯამი (C= A+B). A სვეტში შემოსავლებიAაღინიშნება (+) ნიშნით, ხარჯები (_) ნიშნით; B სვეტში პირიქით, შემოსავლები აღინიშნება (_) ნიშნით, ხარჯები (+) ნიშნით; ჩ სვეტში ჩაიწერება A და B სვეტებს შორის წარმოქმნილი სხვაობა.

კომპანიის მაგალითზე განვიხილოთ მაკორექტირებელი მულები, დავადგინოთ მათი სააღრიცხვო და საგადასახადო სიდიდე, გავიანგარიშოთ სხვაობის თანხა, დავაკორექტიროთ სააღრიცხვო მოგება სხვაობის თანხით და დავადგინოთ საგადასახადო (დასაბეგრი) მოგება.

კომპანიის 2005 წლის საანგარიშგებო პერიოდი ხასიათდება შემდეგი სააღრიცხვო მაჩვენებლებით:

ფასს-ით განსაზღვრული მოგება შეადგენს 180,000 ლარს.

 

 

1.           შემოსავლები რეალიზაციიდან

კომპანიამ მიიღო ერთნაირი შემოსავლები რეალიზაციიდან ფასს-ით და სსკ-ით

520,000 ლარი.

 

 1. სასაქონლო_მატერიალური ფასეულობების ჩამოფასება მთლიანად გამოუსადეგარი მარაგები ჩამოფასდა 800 ლ. (ე.ი. ეს ის სიდიდეა,

რომლის ზარალად აღიარება ნებადართულია სსკ-ით) და საბაზრო ფასის დაცემის გამო 2,200 ლარის ღირებულების მარაგები ჩამოფასდა ნეტო-სარეალიზაციო ღირებულებამდე, რაც ნებადართულია ფასს-ით, სხვაობა შეადგენს +1400 ლ. (-800 + 2,200).

 

 1. არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია შეადგენს 500 ლ., ხოლო სსკ-ით ნებადართულია ამორტიზაციის დარიცხვა პირვალდელი ღირებულების 15%, რაც შეადგენს 300 ლ., სხვაობა შეადგენს +200 ლ. (-300 +500).
 2. ძირითადი საშუალებების ცვეთა _ კომპანია იყენებს ცვეთის დარიცხვის წრფივ მეთოდს, რომლის მიხედვით ცვეთის თანხამ შეადგინა 3500 ლ., სსკ-ით ცვეთის თანხა უდრის 1800 ლ., სხვაობა შეადგენს +1,700 ლ. (-1,800 +3,500).
 3. ძირითადი საშუალებების გასვლიდან მიღებული ზარალი _ კომპანიამ გაყიდა დანადგარი 4,425 ლ., მათ შორის დღგ 675 ლ., მისი ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 4,000 ლ. გაყიდვის შემდეგ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი შეადგენს 800 ლარს. ფასს-ით მიღებულია ზარალი 250 ლ. (4,425-675-4000), სსკ-ით მიღებულია ზარალი 800 ლარი. სხვაობა შეადგენს – 550 ლ. (-800+250).
 4. ძირითადი საშუალებების გასვლიდან მიღებული მოგება _ კომპანიამ  გაყიდა ქსეროქსი 4,130 ლ., მათ შორის დღგ 630 ლ., მისი ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 1,600 ლ. ქსეროქსის გაყიდვის შემდეგ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი შეადგენს 2,050 ლარს. ფასს-ით მოგება შეადგენს 1900 ლ. (4,130-630-1600), ხოლო სსკ-ით მოგება შეადგენს 1450 ლარს (4,130-630-2,050) სხვაობა შეადგენს – 450 ლ. (+1450-1900).
 5. საეჭვო ვალების კორექტირება და უიმედო ვალების გამოქვითვა  –  კომპანიის დებიტორული დავალიანების სიდიდემ სააღრიცხვო პერიოდის ბოლოსათვის შეადგინა 120,000 ლარი, საიდანაც სავარაუდოდ 12,000 ლარი არ იქნება მიღებული. საეჭვო ვალების ეს თანხა დადგენილი იქნა დებიტორული დავალიანების ხანდაზმულობის ანალიზის შედეგად. ამრიგად, კომპანიამ სააღრიცხვო პერიოდის ბოლოსათვის შექმნა 12,000 ლარის საეჭვო ვალების რეზერვი. ამასთან ერთად, კომპანიამ

 

მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში ჩამოწერა და ფინანსურ დოკუმენტებში ასახა 3,000

ლარი.

ე.ი. ფასს-ით საეჭვო ვალების ხარჯი შეადგენს 12,000 ლარს, ხოლო სსკ-ით ხარჯად აღიარდება მხოლოდ 3,000 ლარი ანუ დავალიანების ის თანხა, რომელიც ჩამოწერილია და ასახულია გადასახადის გადამხდელის საბუღალტრო ანგარიშგებაში. სხვაობა შეადგენს + 9,000 ლარს (-3,000+12,000).

 1. რემონტის ხარჯები – კომპანიამ საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ჩაატარა მიმდინარე რემონტი, რაშიც დაიხარჯა 1,850 ლარი, რომელიც ფასს-ით მთლიანად აღიარდება ხარჯად. გასული წლის ბოლოსათვის ძირითად საშუალებათა ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი შეადგენს 24,000 ლარს, აქედან გამომდინარე, სსკ-ით ხარჯად აღიარდება რემონტზე გაწეული დანახარჯების მხოლოდ ნაწილი 1,200 ლარი (24,000 × 5 %), სხვაობა შეადგენს + 650 ლარს (-1,200+1,850).
 2. წარმომადგენლობითი ხარჯები – პირმა ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში გაწია შემდეგი სახის ხარჯები: კომპანიის სახელით გამართული ღონისძიებებისათვის (პრეზენტაციები, მიღებები) პროტოკოლით გათვალისწინებულ (მინერალური წყლები, წვენები, ჩაი, ყავა, საუზმე, სადილი, ვახშამი) ხარჯებისათვის დაიხარჯა 1,200 ლარი; საექსკურსიო და კულტურულ-სანახაობითი ღონისძიებების ხარჯებმა შეადგინა 1,500 ლარი; სუვენირების შეძენის ხარჯებმა შეადგინა 500 ლარი; სტუმრების მომსახურების უზრუნველყოფისათვის კი დაიხარჯა – 3,800 ლარი. კომპანიის მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების სრული თანხა  შეადგენს 7,000 ლარს, რომელიც ფასს-ით მთლიანად აღიარდება ხარჯად. სსკ-ით კომპანიის მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები აღიარდება ხარჯად მხოლოდ საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავლის 1 პროცენტის ოდენობით ანუ 5,200 ლარი (520,000 × 1 %). სხვაობა შეადგენს + 1,800 ლარს (-5,200+7,000).

10. გეოლოგიური კვლევებისა და ბუნებრივი რესურსების მოპოვების მოსამზადებელი მომსახურების ხარჯები და მათი ექსპლუატაციის უფლების შეძენასთან დაკავშირებულ ხარჯები

კომპანიამ გეოლოგიურ კვლევებზე დახარჯა 2,200 ლარი, რაც ფასს-ით აღიარდება ხარჯად, ხოლო სსკ-ით ხარჯად აღიარდება მხოლოდ 440 ლარი ამორტიზაციის დარიცხვის გზით. სხვაობა შეადგენს + 1,760 ლარს (-440+2,200).

 1. სესხით სარგებლობის ხარჯები კომპანიამ აიღო 50,000 ლარის ტოლი სესხი წლიური 28 % -ანი განაკვეთით. ფასს-ით საპროცენტო ხარჯები მთლიანად აღიარდება პერიოდის ხარჯად. აქედან გამომდინარე, ფასს-ით წლიური საპროცენტო ხარჯი შეადგენს 14,000 ლარს, სსკ-ით კი – ხარჯად აღიარდება მხოლოდ 12,000 ლარი (50,000 × 24 %). სხვაობა შეადგენს + 2,000 ლარს (-12,000+14,000).
 2. საურავები და ჯარიმები კომპანიას         საგადასახადო          დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენისათვის დაეკისრა 400 ლარის ტოლი ჯარიმა და 850 ლარის  ტოლი საურავი მოგების გადასახადის გადახდის დაგვიანებისათვის, სულ 1,250 ლარი. ფასს-ით ბიუჯეტში შეტანილი ან შესატანი სანქციების თანხები (საურავები და ჯარიმები) სრულად აღიარდება ხარჯებად. სსკ-ით ბიუჯეტში შეტანილი ან შესატანი სანქციების თანხები (საურავები და ჯარიმები) არ აღიარდება ხარჯად. სხვაობა შეადგენს

+ 1,250 ლარს (0+1,250).

 1. აქტივების უსასყიდლოდ ან შემცირებული ფასით მიწოდება    კომპანიამ გაყიდა საქონელი 1,180 ლარად დღგ-ის ჩათვლით, რომლის თვითღირებულება შეადგენს 1,200 ლარს. ამ საქონლის საბაზრო ფასია 1,500 ლარი. ფასს-ით კომპანიამ მიიღო 200

 

ლარის ტოლი ზარალი. სსკ-ით საქონლის გაყიდვით მიღებულია 300 ლარის ტოლი მოგება. სხვაობა შეადგენს + 500 ლარს ((+300 + 200).

 

 1. არაეკონომიკურ საქმიანობაზე გაწეული ხარჯები კომპანიამ საანგარიშგებო პერიოდში გაწია შემდეგი სახის არაეკონომიკური დანიშნულების ხარჯი: არასამთავრობო ორგანიზაციებზე გაცემული თანხა 2,100 ლ., თანამშრომლების შვილების სწავლის ქირა 1.500 ლ., თანამშრომლების სამედიცინო დისპანსერიზაციაზე 600 ლ., საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე გაცემული შეწირულობის თანხა 1.550 ლ., სულ 5.750 ლარი. ეს არის მთლიანად ფასს-ით აღიარებული ხარჯი, ხოლო სსკ-ით ხარჯად აღიარდება მხოლოდ 1550 ლარი. სხვაობა შეადგენს +4.200 ლარს.
 2. გართობაზე გაწეული ხარჯები კომპანიამ საანგარიშგებო პერიოდში გაწია შემდეგი სახის ხარჯები: ოპერის ბილეთების შეძენა 300 ლ., დედებისა და ქალთა დღეებთან დაკავშირებულ საზეიმო საღამოებისათვის 2.100 ლ., სულ 2.400 ლარი. ეს არის მხოლოდ ფასს-ით აღიარებული ხარჯი, სხვაობა შეადგენს +2.400 ლარს.
 3. ნებაყოფლობითი და მაგროვებადი დაზღვევა კომპანიამ ნებაყოფლობით დააზღვია ავტომანქანები 2.500 ლარად. ეს არის მხოლოდ ფასს-ით აღიარებული ხარჯი, სხვაობა შეადგენს +2.500 ლარს.
 4. მივლინების ხარჯები მივლინების ხარჯებმა შეადგინა 3000 ლარი. აქედან საგადასახადო ხარჯად აღიარდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ნორმის ფარგლებში მხოლოდ 2100 ლარი. სხვაობა შეადგენს +900 ლარს.
 5. გასული წლების ზარალის დაფარვა კომპანიას აქვს დაგროვილი წინა ორი წლის ზარალი 36,000 ლარის ოდენობის, რაც სსკ-ით აღიარდება საგადასახადო ხარჯად. ვინაიდან, საგადასახადო კოდექსის თანახმად წინა წლების დაუფარავი ზარალი შემოსავლებიდან გამოიქვითება საანგარიშგებო პერიოდში მიღებული მოგების ფარგლებში. ფასს-ით საანგარიშგებო პერიოდის დასაბეგრ მოგებას არ აკლდება წინა წლების დაუფარავი ზარალი და ის იბეგრება მოგების გადასახადით. სხვაობა შეადგენს _ 36,000 ლარს.

ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად გამოთვლილი მოგება შეადგენს + 156,000 ლარს. მოცემული მონაცემების ხაფუძველზე გამოვთვალოთ საგადასახადო მოგება

 

ფინანსური მოგების საგადასახადო მოგებაზე კორექტირება ფინანსური მოგება + 156,000 ლარი

 

 

 

საგადასახადო მოგების დასაანგარიშებლად საჭირო

კორექტირებები

 

A

შემოსავლები და ხარჯები საგადასა-ხადო

კოდექსის მიხედვით

(შემო-სავალი +,ხარჯი -)

 

B

შემოსავლები და ხარჯები ფინანსური

ანგარიშგების მიხედ-ვით

(შემოსავალი -, ხარჯი +)

 

 

 

A

+B=C

1. შემოსავლები

რეალიზაციიდან

+520,000 -520,000
2. სასაქონლო- მატერიალური მარაგების

გადაფასებით მიღებული მოგება/

-800 +2,200 +1

,400

 

ზარალი      
3. არამატერიალური

აქტივების ამორტიზაცია

-300 +500 +2

00

4. ძირითადი საშუალე-

ბების ცვეთა

-1,800 +3,500 +1

,700

5. ძირითადი საშუალებე-

ბის გასვლით მიღებული ზარალი

-800 +250

550

6. ძირითადი საშუალებე-

ბის გასვლით მიღებული მოგება

+1,450 -1,900

450

7.     საეჭვო    და     უიმედო

ვალები

-3,000 +12,000 +9

,000

8. რემონტის ხარჯები -1,200 +1,850 +6

50

9.      წარმომადგენლობითი

ხარჯები

-5,200 +7,000 +1

,800

10. გეოლოგიური კვლევე- ბისა და ბუნებრივი რე-სურსების მოპოვების მოსამზადებელი მომ-

სახურების ხარჯები

-440 +2,200 +1

,760

11. სესხით სარგებლობის

ხარჯები

-12,000 +14,000 +2

,000

12.საურავები და ჯარიმები +1,250 +1

,250

13. აქტივების უსასყიდ- ლოდ ან შემცირებული ფასით

მიწოდება

+300 +200 +5

00

14.არაეკონომიკურ საქმია-

ნობაზე გაწეული ხარჯები

-1,550 +5,750 +4

,200

15. გართობაზე გაწეული

ხარჯები

+2,400 +2

,400

16. ნებაყოფლობითი და

მაგროვებადი დაზღვევა

+2,500 +2

,500

17. მივლინების ხარჯები -2,100 +3,000 +9

00

მაკორექტირებელი

თანხების ჯამი

+ 492,560 – 463,300 +

29,260

დასაკორექტირებელი მო- გება წინა წლების ზარა-ლის გამოქვითამდე

(+156,000+29,260)

    +1

85,260

18. გასული წლების ზარა-

ლის დაფარვა

   

36,000

დასაბეგრი საგადასახადო

მოგება

    14

9,260

 

კომპანიამ მიიღო:

 

მოგება   X 20%       მოგების გადასახადი ფინანსური               156,000               31,200

საგადასახად            149,260               29,852

 

გადავადებული მოგების 6,740             1,348

 

გადასახადის ვალდებულება

 

9210    მოგების გადასახადი      31,200

კ 3310   გადასახდელი მოგების გადასახადი  29,852

კK4210 გადავადებული მოგების გადასახადი 1,348

 

 

 

დ ა კ ვ ნ ა

 

როგორც ზემოთაც იყო ნათქვამი მოყვანილი რეკომენდაციები ბიზნეს-გეგმის განყოფილებების აგების შესახებ ეხება კომპანიის ყველაზე რთულ შემთხვევას, როდესაც კომპანიას გადაწყვეტილი აქვს აწარმოოს ახალი პროდუქცია და ეძებს ფინანსირებას ან პარტნიორს თავისი პროდუქციისათვის.

რეალურად სავაჭრო, საშუამავლო და მათი მსგავსი კომპანიების ბიზნეს-გეგმები უფრო მარტივია. ასეთ შემთხვევაში საჭირო არ არის ისეთი განყოფილებები, როგორიცაა წარმოების გეგმა და პროდუქციის ტექნიკურად დასრულების გეგმა. გარდა ამისა გამარტივებულია აგრეთვე გამოკვლევა, რომელიც ეძღვნება ბაზრის ანალიზს.

უკანასკნელ წლებში საზღვარგარეთის ქვეყნებში გამოჩნდა კომპიუტერული პროგრამები, რომლებიც ეხმარებიან, როგორც დამწყებ ბიზნესმენებს, ისე გამოცდილ ხელმძღვანელებს საკმაოდ დამაჯერებელი ბიზნეს-გეგმის შედგენაში.

ბევრი დამწყები მეწარმე, რომელიც წაიკითხავს აქ მოტანილ მასალას ბიზნეს- გეგმის შესახებ, იფიქრებს, რომ იგი უკვე სრულად მომზადებულია საკუთარი ბიზნეს- გეგმის შესადგენად. საჭიროა გავაფრთხილოთ ისინი თავი შეიკავონ ასეთი აჩქარებული დასკვნებისაგან.

ჩვენი მიზანი აქ მდგომარეობს იმაში, რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მეწარმეებს, საქმიან ხალხს, ახალგაზრდობას (მომავალ მეწარმეებს და მენეჯერებს), რომ კვალიფიციური ბიზნეს-გეგმის შედგენა შეუძლია მხოლოდ პროფესიონალების გუნდს – ყველას თავის სფეროში (მართვაში, ფინანსირებაში, მარკეტინგში), დასავლეთის ქვეყნებში ბიზნეს- გეგმის შედგენისას თვით პატარა ფირმებიც კი კონსულტაციებისათვის მიმართავენ პროფესიონალების გუნდს. ასეთი გეგმის შედგენა მსხვილ კომპანიებში ხდება საკმაოდ დიდი საშტატო ერთეულების მქონე სტრუქტურული ერთეულების მიერ, რომლებიც დაკომპლექტებულია გამოცდილი სპეციალისტების მიერ.

მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ უხარისხოდ შედგენილი ბიზნეს-გეგმისაგან მიღებული ზარალი ძალიან დიდია და მის შედგენაზე გაწეული საშუალებების ეკონომია გაუმართლებელი.

ბიზნესის განვითარების საქმეში საქართველოში დიდი როლის შესრულება შეუძლიათ კონსალტინგური ფირმის ფართო ქსელის შექმნას.

შემოთავაზებული მეთოდიკით დამუშავებული ბიზნეს-გეგმა, ვფიქრობთ, შეიძლება საფუძვლად დაედოს მოცემული კონკრეტული ფირმის, სოფლის, ქალაქის, რაიონის, რეგიონის და თვით სახელმწიფოს დონეზე საინვესტიციო გარემოს შეფასებას და, მაშასადამე, ყველა ამ დონეზე განსახორციელებელ ინვესტიციურ-ინოვაციურ სამუშაოთა (ღონისძიებათა) პროექტებს რაც ასე ძალიან აქტუალური ხდება თანამედროვე საქართველოში.

საქმე იმაშია, რომ ინვესტიციურ-ინოვაციური საქმიანობის სფეროში საქართველო ჯერ კიდევ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება (ეს ჩამორჩენა განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო

 

1991-2003 წწ.) პოსტსოციალისტური აღმოსავლეთ ევროპის, ბალტიის და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებზე. აღნიშნულის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო და დღესაც რჩება ქვეყნის განვითარების შორს გამიზნული, ადგილობრივ პირობებზე და ისტორიულ ტრადიციებზე დაფუძნებული ეკონომიკური პოლიტიკის უქონლობა. ეს ეხება აგრეთვე ინვესტიციურ-ინოვაციური საქმიანობის პოლიტიკის უქონლობასაც.

საქართველოში «ვარდების რევოლუციის» შემდეგ შეიქმნა ისეთი ხელშემწყობი საშინაო და საგარეო პირობები, რომ მას სრული შესაძლებლობა აქვს მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებს გვერდში ამოუდგეს წარმატებული ინვესტიციური და ინოვაციური საქმიანობით.

ამისათვის საჭიროა ფართო მუშაობა გაიშალოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. იერარქიულად იგი ასე წარმოგვიდგენია: სამუშაო ადგილი – ფირმა – დარგი – სოფელი – რაიონი – ქალაქი – რეგიონი – სახელმწიფო. ყველა ამ დონეზე უნდა ჩამოყალიბდეს (დამუშავდეს) განსახორციელებელ სამუშაოთა (ღონისძიებათა) პროექტები, ბიზნეს- წინადადებები, დაჯგუფდეს ისინი პრიორიტეტულობის პოზიციიდან და საბოლოო ჯამში აისახოს ქვეყნის საინვესტიციო-საინოვაციო განზრახულობათა ნაკრებ პაკეტში.

ამ ბიზნეს-წინადადებაში – საინვესტიციო-ინოვაციურ გადაწყვეტილებათა ნაკრებ პაკეტში მოქცეული უნდა იყოს სახალხო მეურნეობის. ყველა სფერო, ყველა დარგი, საკუთრების ფორმის მიუხედავად; საინვესტიციო-ინოვაციური საქმიანობა მარტო რომელიმე კონკრეტული ფიზიკური და იურიდიული პირის ინტერესებში არ შედის. იგი ემსახურება საერთო საქვეყნო ამოცანებს, ქვეყნის საერთო სიკეთეს, მის სიძლიერეს, რომელიც თავის თავში ობიექტურად გულისხმობს ყოველი სუბიექტის ინტერესთა თანხვედრას, დაბალანსებულობას, ქვეყნის ინტერესების პრიორიტეტულობის პირობების გათვალისწინებით.

საინვესტიციო-ინოვაციურ განზრახულობათა ნაკრები პაკეტი ფართო განხილვის საგნად უნდა იქცეს; პრესის, ტელევიზიის, რადიოს მეშვეობით ეცნობოს მოსახლეობის ფართო ფენებს; მოეწყოს სამეცნიერო-პრაქტიკული დისკუსიები, რის შემდეგაც მთავრობამ უნდა გამოჰყოს პრიორიტეტები და დაამტკიცოს სამოქმედო პროგრამა სახელმწიფო საინვესტიციო-საინოვაციო პოლიტიკის სახელწოდებით. იგი უნდა იყოს საინვესტიციოინოვაციური საქმიანობის სფეროში სტრატეგიული გეგმა, მასში უნდა აისახოს შორეული, საშუალოვადიანი და უახლოესი პერიოდის ღონისძიებები, რომლებიც მიმართული უნდა იყვნენ საინვესტიციო ბაზრის რეგულირებისაკენ. სამივე ეტაპზე განსახორციელებელი ღონისძიებების მთავარი მიზანი უნდა იყოს მთლიანად ქვეყნის და მისი რეგიონების, რეგიონებში შემავალი ქალაქების, რაიონების, სოფლების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის ამაღლება, მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, ეკონომიკური და სტრუქტურული გარდაქმნების მხარდაჭერა და საინვესტიციო-ინოვაციური საქმიანობის საგნობრივი  მიმართულებების დარგობრივი და რეგიონული პრიორიტეტების განსაზღვრა.

 

 

 

 

ბიზნეს.გეგმა:დამუშავების მეთოდიკა.გამომცემელი:შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ცენტრი.დირექტორი: ზაურ (ბაჩო) თეთრუაშვილი.რედაქტორი: ზურაბ თეთრუაშვილი.კომპიუტერული უზრუნველყოფა: თეა ფხალაძე.