თეზაურუსი

ბიზნეს გეგმის დაწერა ბიზნეს-სუბიექტების თავი თანამედროვე ფაქტიური ფაქტორები ცენტრები წარმოების წიგნი ხელმძღვანელობა ალტერნატივა ალტერნატივის ალტერნატივად ანალიზი ანალიზს ანალიზით არჩევა არჩევის ასახვა ასახვის ბაზარზე ბაზრის საბაზრო ბაზარს ბაზრების ბაზრებისთვის ბიზნესის მენეჯმენტი მენეჯმენტის მეწარმეობის მეწარმე მიზნების მიზნის მიწოდების მოვლენა ეკონომიკური ენაზე ძირეული მარკეტინგის არკეტინგს მარკეტინგული მარკეტი მარკეტები მარკეტებს მენეჯერი საზოგადოების საზოგადოებისთვის განსაზღვრა განსაზღვრის განსასაზღვად გარე გარეთა გარემოს გარემო დასახელებული ეკონომიკა ეკონომიკის ალტერნატივა ალტერნატივის ალტერნატივად ანალიზი ანალიზს ანალიზით არჩევა არჩევის ასახვა ასახვის ბაზარზე ბაზრის საბაზრო ბაზარს ბაზრების ბაზრებისთვის მიზანთა სამიზნე ბენეფიციარი ბენეფიციარებისათვის ფიქტიური