Tezaurusi

ბიზნეს გეგმის დაწერა|ბიზნეს-სუბიექტების|თავი|თანამედროვე|ფაქტიური|ფაქტორები|ცენტრები|წარმოების|წიგნი|ხელმძღვანელობა|ალტერნატივა|ალტერნატივის|ალტერნატივად|ანალიზი|ანალიზს|ანალიზით|არჩევა|არჩევის|ასახვა|ასახვის|ბაზარზე|ბაზრის|საბაზრო|ბაზარს|ბაზრების|ბაზრებისთვის|ბიზნესის|მენეჯმენტი|მენეჯმენტის|მეწარმეობის|მეწარმე|მიზნების|მიზნის|მიწოდების|მოვლენა|ეკონომიკური|ენაზე|ძირეული|მარკეტინგის|არკეტინგს|მარკეტინგული|მარკეტი|მარკეტები|მარკეტებს|მენეჯერი|საზოგადოების|საზოგადოებისთვის|განსაზღვრა|განსაზღვრის|განსასაზღვად|გარე|გარეთა|გარემოს|გარემო|დასახელებული|ეკონომიკა|ეკონომიკის|ალტერნატივა|ალტერნატივის|ალტერნატივად|ანალიზი|ანალიზს|ანალიზით|არჩევა|არჩევის|ასახვა|ასახვის|ბაზარზე|ბაზრის|საბაზრო|ბაზარს|ბაზრების|ბაზრებისთვის|მიზანთა|სამიზნე|ბენეფიციარი|ბენეფიციარებისათვის|ფიქტიური|