მარკეტინგის გეგმა.

მარკეტინგის გეგმა.

ტეგები : მარკეტინგის გეგმა,ბაზრის სეგმენტაცია,მომხმარებლებამდე,გაყიდვების გათვალისწინებული დონე,გაყიდვების დონე,საბაზრო სტრატეგიას, საბაზრო სტრატეგია,კონკურენტულ უპირატესობას,პროდუქციის რეალიზაციის, განყოფილებამ,რეკლამის სტრატეგიის,რეკლამის სტრატეგია,განაწილების არხების,განაწილების არხები,პროდუქციის რეალიზაციის, საბაზრო ფილოსოფია,პოტენციალური მომხმარებლები,მაღალხარისხოვანი სერვისი,გაყიდვების სტიმულირებისათვის,მარკეტინგული კონცეფციები, საწყის ეტაპზე , გაყიდვების გაფართოების გეგმა, გაყიდვების სეზონური მერყეობები,ფასწარმოქმნა,კონკურენტების ფასების, დანახარჯების, ბაზრის წილისა,ბაზრის წილის,ზედნადები ხარჯებისა,ზედნადები ხარჯები,ფასდაკლება, სავაჭრო ქსელი,სავაჭრო წარმომადგენლობები,    პროდუქციის რეალიზაციის ტაქტიკა,გაყიდვის შემდგომი მომსახურების , გარანტიების მიცემის პოლიტიკა , რეკლამა, პროდუქციის წინ წაწევა,პროდუქციის რეალიზაცია.  სატრანსპორტო ხარჯები, ტრანსპორტირების, დაზღვევის, საბაჟო გადასახადებისა ,

ბიზნეს-გეგმის ამ განყოფილებამ თქვენი პარტნიორი უნდა დაარწმუნოს იმაში, რომ თქვენ გესმით თუ თქვენი ბაზარი როგორ იყოფა სეგმენტებად და რომ თქვენ უნარი გაქვთ თქვენი პროდუქცია დაიყვანოთ მომხმარებლამდე. მარკეტინგის გეგმა აღწერს თუ როგორ იქნება მიღწეული გაყიდვების გათვალისწინებული დონე. საჭიროა, რომ ეს გეგმა დეტალურად აღწერდეს საერთო (ზოგად) საბაზრო სტრატეგიას, რომელიც გამოიყენებს თქვენ კონკურენციულ უპირატესობას. აქვე ჩართეთ აგრეთვე პროდუქციის რეალიზაციის მიმართ თქვენი პოლიტიკის აღწერა, თქვენი მიდგომა ფასწარმოქმნის, განაწილების არხების, რეკლამის სტრატეგიის მიმართ.

ა) მარკეტინგის საერთო (ზოგადი) სტრატეგია. აღწერეთ თქვენი საბაზრო ფილოსოფია და კომპანიის სტრატეგია. ჩართეთ, მაგალითად, იმ მომხმარებლების აღწერა, რომლებიც უკვე თქვენი კლიენტები არიან, თქვენი ან რომლებზედაც თქვენი ყურადღება იქნება მოპყრობილი მომავალში; უჩვენეთ პოტენციალური მომხმარებლები ამ ჯგუფში როგორ იქნებიან გამოვლენილნი და როგორ დაუახლოვდებით მათ; პროდუქციისა და მომსახურების რა თავისებურებები (მაგ. მაღალხარისხოვანი სერვისი, ხარისხი, მისაწვდომი ფასი, თავისდროული მიწოდება, გარანტია ან მყიდველის პერსონალის მომზადება) იქნება გამოყენებული გაყიდვების სტიმულირებისათვის; აპირებთ თუ არა თქვენ გამოიყენოთ ნოვატორული მარკეტინგული კონცეფციები, რომლებიც ხელს შეუწყობს პროდუქტების რეალიზაციას (მაგ. არენდა).

უჩვენეთ, როგორ იქნება პროდუქციის ან მომსახურების რეალიზაცია საწყის ეტაპზე (მსოფლიო, ეროვნულ თუ მხოლოდ რეგიონალურ ბაზარზე) და განმარტეთ თუ რატომ მოიყვანეთ გაყიდვების გაფართოების გეგმა მომავალში; გამოავლინეთ

 

გაყიდვების სეზონური მერყეობები; დასახეთ თუ რა შეიძლება გაკეთდეს პროდუქციის გასაყიდად სეზონის გარდა სხვა დროს. თუ შესაძლებელია აღწერეთ სახელმწიფო კონტაქტების მიღების გეგმები.

ბ) ფასწარმოქმნა. აღწერეთ ფასების სფეროში სტრატეგია და შეადარეთ იგი ძირითადი კონკურენტების ფასების პოლიტიკასთან, თქვენი მომხმარებლების დანახარჯების ანაზღაურების ჩართვით. გადმოეცით საერთო მოგების შეფასება და უჩვენეთ საკმარისი იქნება თუ არა იგი, რათა თქვენს თავს ნება მისცეთ პროდუქციის რეალიზაციაზე გასწიოთ ხარჯები; უჩვენეთ, თქვენი ფასები როგორ დაგეხმარებიან თქვენ ა) ბაზარში შეღწევაში; ბ) შეინარჩუნოთ და გაზარდოთ ბაზარზე თქვენი წილი კონკურენციის პირობებში; გ) მიიღოთ საკმარისი მოგება.

უჩვენეთ თქვენი ფასების სტრატეგიის სისწორე და თქვენსა და კონკურენტების ფასებსს შორის განსხვავება მომხმარებლის მიერ ზოგიერთი დამატებითი ფასეულობების შეძენის თვალსაზრისით სიახლეების, ხარისხის, გარანტიის, დამხმარე მომსახურების, თვითღირებულების შემცირების და ა. შ. სახით. აღწერეთ თქვენი ფასების პოლიტიკა ფასების, ბაზრის წილისა და მოგების ურთიერთკავშირის თვალსაზრისით. მაგალითად, უფრო მაღალ ფასს შეუძლია შეამციროს გაყიდვების მოცულობა, მაგრამ შედეგად მოგვცეს უფრო მაღალი მოგება.

თუ თქვენი პროდუქციის ფასი კონკურენტების ფასზე დაბალია, ახსენით თქვენ როგორ შეინარჩუნებთ თქვენი პროდუქციის მომგებიანობას (მაგ. გაყიდვების დიდი მოცულობის დახმარებით, წარმოების მაღალი ეფექტიანობით, შრომისა და მასალების დაბალი ღირებულებით, დაბალი ზედნადები ხარჯებისა და სხვათა წყალობით); უჩვენეთ ნებისმიერი ფასდაკლება, რომელიც პროდუქციის რეალიზაციის სტიმულის საშუალებას მოგცემთ.

გ) პროდუქციის რეალიზაციის ტაქტიკა. აღწერეთ პროდუქციის რეალიზაციის მეთოდები,   რომლებიც    შეიძლება    გამოყენებული    იქნეს    უახლოეს    პერიოდში    და ხანგრძლივვადიან პერსპექტივაში. მაგ. საკუთარი სავაჭრო ქსელი, საკუთარი სავაჭრო წარმომადგენლობები,      შუამავლები.      ჩართეთ      ნებისმიერი      მოთხოვნის      აღწერა პროდუქციის რეალიზებისათვის. გაანალიზეთ რეალიზაციის სხვადასხვა მეთოდების შედარებითი ეფექტიანობა ფასდაკლებების შესახებ სპეციალური პოლიტიკის ჩართვით. აღწერეთ შუამავლები და წარმომადგენლობები. თუ ამ უკანასკნელებს გამოიყენებთ, მაშინ როგორ იქნებიან შერჩეულნი, როდის დაიწყებენ თავიანთ მოქმედებას, უჩვენეთ რეგიონები, სადაც ისინი იმოქმედებენ, მათი რიცხოვნობის ზრდა ყოველთვიურად და ყოველი მათგანის მოსალოდნელი გაყიდვები, თუ გამოიყენება საკუთარი სავაჭრო ქსელი, უჩვენეთ მისი სტრუქტურა, შეცვლის თუ არა იგი სავაჭრო წარმომადგენლობას და თუ შეცვლის, მაშინ როდის და როგორ მოხდება. უჩვენეთ გაყიდვების რა რაოდენობა მოვა ყოველ გამყიდველზე წლის განმავლობაში და რა რაოდენობის დანარიცხებს ან ხელფასს მიიღებენ ისინი; შეადარეთ ეს ციფრები საშუალო დარგობრივ მაჩვენებლებთან. მოამზადეთ                         გამსაღებელი       ორგანიზაციის     მუშაობის     გრაფიკი,     შეადგინეთ

რეალიზაციაზე საჭირო დანახარჯების ნუსხა.

დ) გაყიდვის შემდგომი მომსახურების და გარანტიების მიცემის პოლიტიკა. თუ თქვენი საწარმო მომხმარებლებს სთავაზობს ისეთ პროდუქციას, რომელსაც ესაჭიროება გაყიდვის შემდგომ მომსახურება, გარანტიის მიცემა ან გამყიდველების სწავლება, შეაფასეთ მათი მნიშვნელობის ხარისხი მყიდველისათვის და აღწერეთ როგორ გაქვთ განსაზღვრული ამ პრობლემების განხორციელება. აღწერეთ შეთავაზებული გარანტიების პირობები. მომსახურება განხორციელდება საწარმოს მუშაკების მიერ ადგილზე თუ სარემონტო სახელოსნოების მიერ, ან პროდუქცია თუ დაბრუნდება უკან

 

ქარხანაში. უჩვენეთ გაყიდვის შემდგომი მომსახურების სავარაუდო ფასები და განსაზღვრეთ, იგი შემოსავალს მოგიტანთ თუ მხოლოდ წამგებიანი ოპერაცია იქნება. შეადარეთ მომხმარებლებისათვის თქვენი მომსახურება კონკურენტების მომხმარებლების მომსახურებასთან.

) რეკლამა და პროდუქციის წინ წაწევა, (დაწინაურება). როგორ აპირებთ თქვენი პოტენციური მომხმარებლების ყურადღების მიქცევას? სამრეწველო მოწყობილობის მწარმოებლებმა უნდა ჩამოაყალიბონ თავიანთი გეგმები თუ როგორ მონაწილეობას მიიღებენ სავაჭრო ბაზრობებზე, გამოფენებზე, რეკლამის განთავსებაზე ჟურნალ- გაზეთებში, სარეკლამო ბუკლეტების და გამოფენების მომზადებაზე; სახალხო მოხმარების საგნების მწარმოებლებმა უნდა უჩვენონ თუ რომელი სარეკლამო კომპანიის ტიპი მოერგება მათ საქმეს ყველაზე მეტად რომელ ბაზარზე ან გამოფენაზე აპირებენ მონაწილეობა მიიღონ და სად იქნება განთავსებული სარეკლამო განცხადებები და ფასები.

უნდა შედგეს სარეკლამო კომპანიის განრიგი და განისაზღვროს რეკლამაზე და ბაზარზე საქონლის წინ წაწევის, დაწინაურების, გამოფენის დანახარჯების სიდიდე.

ვ) პროდუქციის რეალიზაცია. აღწერეთ რეალიზაციის მეთოდები და სახეები, რომლებსაც თქვენ გამოიყენებთ. უჩვენეთ რა რაოდენობისა იქნება სატრანსპორტო ხარჯები, როგორ განხორციელდება რეალიზაცია, მისი მეთოდები ტრანსპორტირების, დაზღვევის, საბაჟო გადასახადებისა და სხვათა ჩათვლით.

 

წყარო :ბიზნეს.გეგმა:დამუშავების მეთოდიკა.გამომცემელი:შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ცენტრი.დირექტორი: ზაურ (ბაჩო) თეთრუაშვილი.რედაქტორი: ზურაბ თეთრუაშვილი.კომპიუტერული უზრუნველყოფა: თეა ფხალაძე. გორი.2007