საინოვაციო პროექტების მომზადება

საინოვაციო პროექტების ექსპერტიზა

ამონარიდი ძალიან კარგი წიგნიდან : გ.შუბლაძე,    ბ.მღებრიშვილი,    ფ.წოწკოლაური . მენეჯმენტის  საფუძვლები .საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის მიერ რეკომენდებულია
სახელმძღვანელოდ უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.გამომცემლობა «უნივერსალი».თბილისი 2008

საინოვაციო პროექტის ცნება გამოიყენება ორი მნიშვნელობით: 1. როგორც საქმე, საქმიანობა, ღონისძიება, რომელიც გულისხმობს განსაზღვრული მიზნების მიღწევის უზრუნველმყოფელ მოქმედებათა კომპლექსის განხორციელებას; 2. როგორც დოკუმენტების ორგანიზაციულ-სამართლებრვი და საანგარიშსწორებო-საფინანსო სისტემა, რომელიც აუცილებელია რაიმე მოქმედებათა განხორციელებისათვის.

საინოვაციო პროექტის შექმნა და რეალიზაცია მოიცავს შემდეგ  ეტაპებს: საინვესტიციო ჩანაფიქრის (იდეის) ჩამოყალიბება; საინვესტიციო შესაძლებლობათა გამოკვლევა; პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება; საკონტრაქტო დოკუმენტაციის მომზადება; საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; სამშენებლო- სამონტაჟო სამუშაოები; ობიექტის ექსპლოატაცია, ეკონომიკურ მაჩვენებელთა მონიტორინგი (იხ. ნახ. 20.3.).

საინვესტიციო ჩანაფიქრის (იდეის) ჩამოყალიბების ეტაპი ნიშნავს მოქმედებათა კარგად  გააზრებულ  გეგმას.  ამ  ეტაპზე  უნდა  განისაზღვროს  ინვესტიციათა სუბიექტები და ობიექტები, მათი ფორმები და წყაროები. ინვესტიციათა სუბიექტია კომერციული  ორგანიზაციები  და  სხვა  ეკონომიკური   სუბიექტები,   რომლებიც იყენებენ ინვესტიციებს. ინვესტიციათა ობიექტებს განეკუთვნება: მშენებარე, რეკონსტრუქციას ან გაფართოებას დაქვემდებარებული საწარმოები, შენობები, აღჭურვილობა (ძირითადი ფონდები), რომლებიც განკუთვნილია ახალი პროდუქციის წარმოებისა და მომსახურებისთვის. მშენებარე ან რეკონსტრუირებადი ობიექტები, რომლებიც ორიენტირებულია ერთი ამოცანის (პროგრამის) გადაწყვეტაზე. ამ  შემთხვევაში ინვესტირების ობიექტია პროგრამა _ ახალი ნაწარმი (მომსახურება) შექმნილი არსებული საწარმოო სიმძლავრის გამოყენებით მოქმედ საწარმოთა (ორგანიზაციათა) ფარგლებში.

საინვესტიციო პროექტში გამოიყენება ინვესტიციათა შემდეგი ფორმები: ფულადი საშუალებები და მათი ეკვივალენტები (მიზნობრივი შენატანები; საბრუნავი  საშუალებები; ფასიანი ქაღალდები; კრედიტები; სესხები და ა.შ.); მიწა; შენობები, მანქანები  და  მოწყობილობა,  აღჭურვილობა  და  ინსტრუმენტი,  ნებისმიერი  სხვა ქონება, რომელიც გამოიყენება წარმოებაში; ქონებრივი უფლებები, რომელიც შეფასებულია ფულადი ეკვივალენტით.

ინვესტიციების ძირითადი წაყაროებია: საკუთარი ფინანსური სახსრები, აქტივების სხვა სახეები (ძირითადი ფონდები, მიწის ნაკვეთები,  სამრეწველო  საკუთრება  და  ა.შ.) და მოზიდული საშუალებები; ასიგნებები ცენტრალური  (ფედერალური),  რეგიონული და ადგილობრივი (მუნიციპალური) ბიუჯეტებისაგან; უცხოური ინვესტიციები ფინანსური ან სხვა მონაწილეობის ფორმით ერთობლივი საწარმოების საწესდებო კაპიტალში; ნასესხებ საშუალებათა სხვადასხვა ფორმები, მათ შორის უცხოელი ინვესტორების კრედიტები.

საინვესტიციო  შესაძლებლობათა  გამოკვლევის  ეტაპი  ითვალისწინებს: პროდუქციასა და მომსახურებაზე მოთხოვნის წინასწარ შესწავლას ექსპორტისა და იმპორტის გათვალისწინებით;  პროდუქციაზე  (მომსახურებაზე)  საბაზრო,  მიმდინარე და საპროგნოზო ფასების დონის შეფასება; პროექტისა რეალიზაციის ორგანიზაციულ- სამართლებრივი ფორმებისა და მონაწილეთა შემადგენლობის  წინადადებათა მომზადების შესახებ;  ინვესტიციების  სავარაუდო  მოცულობის  შეფასება  განსხვავებული ნორმატივების მიხედვით და მათი კომერციული ეფექტიანობის

 

წინასწარი  შეფასება;  ტექნიკურ-ეკონომიკური  დასაბუთების   ქვედანაყოფების მიხედვით წინასწარ შეფასებათა  მომზადება,  კერძოდ  პროექტის  ეფექტიანობის  შეფასება; საინვესტიციო შესაძლებლობათა  დასაბუთების  შედეგების  დამტკიცება; სათანადო დოკუმენტაციის მომზადება საპროექტო-საძიებო სამუშაოებზე.