გაეროს სტანდარტები (UNIDO) ბიზნეს გეგმის დასაწერად

გაეროს სტანდარტები (UNIDO) ბიზნეს გეგმის დასაწერად

საგარეო სავაჭრო კლუბი – გაეროს სტანდარტები (UNIDO) ბიზნეს გეგმის შედგენისთვის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც სთავაზობს ბიზნეს დაგეგმვის სტანდარტებს

ბიზნეს გეგმის სტრუქტურა UNIDO სტანდარტების მიხედვით:

რეზიუმე

ინდუსტრიისა და კომპანიის აღწერა

მომსახურების (პროდუქტების) აღწერა

გაყიდვები და მარკეტინგი

წარმოების გეგმა

ორგანიზაციული გეგმა

ფინანსური გეგმა

პროექტის ეფექტურობის შეფასება

კომპანიის გარანტიები და რისკები

აპლიკაციები

რეზიუმე

 

ეს განყოფილება შეიცავს ზოგად ინფორმაციას ბიზნეს გეგმის შესახებ. რეზიუმე ქმნის შთაბეჭდილებას მთლიან პროექტზე, ამიტომ პოტენციური ინვესტორები ყოველთვის უყურებენ მას. რეზიუმე უნდა შეიცავდეს მოკლე, მაგრამ გასაგებ ინფორმაციას და უპასუხოს კითხვებს, რომლებიც აწუხებს ინვესტორებს – რა არის ინვესტიციების მოცულობა, სესხის პირობები, დაბრუნების გარანტიები, კაპიტალის ოდენობა და ა.შ. დოკუმენტის დანარჩენმა ნაწილებმა უნდა მოგვაწოდოს უფრო ვრცელი ინფორმაცია პროექტის შესახებ და დაამტკიცოს რეზიუმეში მოცემული ინფორმაციის სისწორე.

ინდუსტრიისა და კომპანიის აღწერა

საწარმოს ან კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის აღწერა, ინდუსტრიის აღწერა და მისი განვითარების პერსპექტივები, ფინანსური წარმადობის ინდიკატორები, პერსონალი და მენეჯმენტის სტრუქტურა, საქმიანობის მიმართულება და წარმოებული პროდუქტები ან მომსახურება, პარტნიორობა.

მომსახურების (პროდუქტების) აღწერა

საუკეთესო გზა იქნება თქვენი კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქციის ვიზუალური წარმოდგენა – ეს იყოს ფოტოსურათი, ნახატი ან ბუნებრივი ნიმუში. თუ თქვენ აწარმოებთ ერთზე მეტ სახეობის პროდუქტს, მაშინ აღწერა უნდა იყოს თითოეული ტიპის ცალკე.

ამ ნაწილის სტრუქტურა:

 

პროდუქტის დასახელება

მიზანი და ფარგლები

ძირითადი მახასიათებლები

კონკურენტუნარიანობა

პატენტუნარიანობა და საავტორო უფლებები

ლიცენზირების ხელმისაწვდომობა ან აუცილებლობა

პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციისთვის მზადყოფნის ხარისხი

ხარისხის სერტიფიკატის ხელმისაწვდომობა

უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობა

მიტანის პირობები და შეფუთვა

გარანტიები და მომსახურება

პროდუქტის ექსპლუატაცია

განკარგვა


აყიდვები და მარკეტინგი

უპირველეს ყოვლისა, უნდა არსებობდეს თქვენი პროდუქტის ბაზარი. ამ განყოფილებაში თქვენ უნდა აჩვენოთ ინვესტორს, რომ ეს ბაზარი არსებობს. პოტენციური მყიდველები იყოფა საბოლოო მომხმარებლებად და საბითუმო მყიდველებად. თუ მომხმარებელი საწარმოა, მაშინ მას ახასიათებს მდებარეობა და ინდუსტრია, რომელშიც მუშაობ. თუ მომხმარებელი არის მოსახლეობა, მაშინ მას ახასიათებს სტანდარტული სოციალურ-დემოგრაფიული მახასიათებლები – სქესი, ასაკი, სოციალური მდგომარეობა და ა.შ. ასევე, ღირს საქონლის სამომხმარებლო თვისებების აღწერა – ფასი, პროდუქტის მომსახურების ვადა, გარეგნობა და სხვა.

ამ ნაწილის სტრუქტურა:

მოთხოვნები, რომლებსაც მომხმარებელი აყენებს ამ ტიპის პროდუქტებზე და მათი დაკმაყოფილების უნარი

კონკურენტების ანალიზი და აღწერა, რა ძლიერი და სუსტი მხარეები გექნებათ

მარკეტინგული კვლევა, ბაზრის აღწერა და მისი განვითარების პერსპექტივები

გაყიდვები – შეფუთვიდან და შენახვიდან დაწყებული გაყიდვების პუნქტებში პირდაპირ გაყიდვამდე და საგარანტიო მომსახურება

მომხმარებელთა მოზიდვა – რა გზებით (მარკეტინგის ინსტრუმენტები), მოთხოვნის ფასის ელასტიურობის ანალიზი

წარმოების გეგმა

წარმოების ფიქსირებული და ცვლადი ხარჯების, წარმოების და გაყიდვების მოცულობების, წარმოების ხარჯების გაანგარიშება და ზოგადი ინფორმაცია საწარმოს შესაძლებლობების შესახებ.

 

ამ ნაწილის სტრუქტურა:

– საწარმოს გეოგრაფიული მდებარეობა, სატრანსპორტო მარშრუტები, კომუნიკაციების ხელმისაწვდომობა

– ტექნოლოგია და პერსონალის კვალიფიკაციის დონე

– სივრცის საჭიროება

– დაკომპლექტება

– წარმოების გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობა და მუშების უსაფრთხოება

– წარმოების მოცულობა

– ხელფასები და სხვა პერსონალის ხარჯები

– ნედლეულისა და მარაგის ხარჯები

– წარმოების მიმდინარე ხარჯები

– ცვლადი ღირებულება

– ფიქსირებული ხარჯები

 

  1. ორგანიზაციული გეგმა

პროექტის წარმატება პირდაპირ დამოკიდებულია კომპანიის ტოპ მენეჯმენტზე. ეს განყოფილება აღწერს მენეჯმენტის გუნდისა და ძირითადი სპეციალისტების ორგანიზაციას, საწარმოს ორგანიზაციულ სტრუქტურას და პროექტის განხორციელების ვადებს და მენეჯმენტის გუნდის მოტივაციის მეთოდებს.

 

  1. ფინანსური გეგმა

აუცილებელია ძირითადი ფინანსური გამოთვლებისა და ხარჯების აღწერა, ხარჯების გაანგარიშების ჩატარება და პროექტის ხარჯთაღრიცხვის აღწერა. ასევე, აღწერეთ სახსრების წყაროები, მიუთითეთ ხარჯებისა და შემოსავლების ცხრილი და აღწერეთ ფულადი სახსრების მოძრაობა.

ამ ნაწილის სტრუქტურა:

– მოსამზადებელი პერიოდის ხარჯები

– ძირითადი პერიოდის ხარჯები

– ქვითრების გაანგარიშება